Privacyverklaring

Gemengd Zangkoor Con Amore Baexem

 

Privacy beleid.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gemengd Zangkoor Con Amore Baexem (hierna genoemd Con Amore) verwerkt van haar leden en donateurs.

Indien u lid bent of wordt van Con Amore, een donatie doet of om een andere reden  persoonsgegevens aan Con Amore verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze in lijn met de Privacywet (AVG)  te verwerken.

De handelwijze van Con Amore is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Het bestuur van Con Amore is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens als hieronder beschreven.

Welke persoonsgegevens verwerkt Con Amore en voor welk doel.

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Bovenstaande gegevens zijn verwerkt in een ledenlijst en in het bezit van elk lid om zodoende informatie t.b.v. activiteiten van Con Amore en de voorbereidingen hiervan te kunnen delen. Het is niet toegestaan deze informatie aan derden te verstrekken. Worden persoonsgegevens onverhoopt voor andere doeleinden gebruikt, dan valt dit buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur.                                                    

Met betrekking tot de donateurs van Con Amore verwerken wij de volgende gegevens:

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie betrekking hebbend op activiteiten van Con Amore.

Betaalgegevens m.b.t. betaling contributie lidmaatschap en donaties zijn alléén bij de penningmeester bekend en worden verwerkt volgens de eisen van de AVG.

Wij houden ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Door bijvoorbeeld:

Wij maken u erop attent dat tijdens activiteiten van Con Amore films en/of foto's of geluidsopnamen kunnen worden gemaakt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden (posters, programmaboekjes, krantenartikelen, de website of facebookpagina van Con Amore etc.) Wie hiertegen bezwaar heeft kan dit aangeven op het informatie/toestemmingsformulier.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Con Amore, via e-mail of bij het ontbreken van e-mail via een schrijven.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018