Disclaimer

Deze website is een uitgave van Gemengd koor Con Amore Baexem. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.

Gemengd koor Con Amore Baexem kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Gemengd koor Con Amore Baexem garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Gemengd koor Con Amore Baexem streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Gemengd koor Con Amore Baexem zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht Gemengd koor Con Amore Baexem en/of de met haar verbonden vereniging/stichting.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Gemengd koor Con Amore Baexem wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.