Privacy verklaring

Privacy beleid.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gemengd Zangkoor Con Amore Baexem (hierna genoemd Con Amore) verwerkt van haar leden en donateurs.

Indien u lid bent of wordt van Con Amore, een donatie doet of om een andere reden  persoonsgegevens aan Con Amore verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze in lijn met de Privacywet (AVG)  te verwerken.

De handelwijze van Con Amore is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Het bestuur van Con Amore is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens als hieronder beschreven.

Welke persoonsgegevens verwerkt Con Amore en voor welk doel.

Bij uw bezoek aan de website worden geen persoonsgegevens verwerkt.

 • Wij plaatsen Google Analytics om het bezoek aan de site te kunnen monitoren - maar dit hebben we zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én hebben we uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.
 • Bij gebruik van een contactformulier of het plaatsen van een reactie wordt het opgegeven e-mailadres en het bericht opgeslagen en gebruikt om contact met u op te nemen.
 • Reacties op de site worden binnen 12 maanden of eerder op verzoek verwijderd.

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • zangstem
 • lid vanaf
 • geboortedatum

Bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om u aan te kunnen spreken met de juiste roepnaam
 • de adresgegevens om u te kunnen bereiken en voor het versturen van informatie per post
 • het telefoonnummer en e-mailadres om u te kunnen bereiken voor o.a. mededelingen m.b.t. alle activiteiten van Con Amore.  E-mails naar alle leden worden uitsluitend onder BCC verstuurd.
 • zangstem voor het indelen in de juiste stemgroep
 • lid vanaf om op de hoogte te blijven wanneer een lid in aanmerking komt als jubilaris.
 • uw geboortedatum om inzicht te hebben in de leeftijdsopbouw van het koor.

Bovenstaande gegevens zijn verwerkt in een ledenlijst en in het bezit van elk lid om zodoende informatie t.b.v. activiteiten van Con Amore en de voorbereidingen hiervan te kunnen delen. Het is niet toegestaan deze informatie aan derden te verstrekken. Worden persoonsgegevens onverhoopt voor andere doeleinden gebruikt, dan valt dit buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur.     

Bij een deelname aan een repetitie wordt uw aanwezigheid geregistreerd. 

 • om met u in overleg te gaan als u aan meerdere repetities in de voorbereiding van een concert niet hebt deelgenomen

Met betrekking tot de donateurs van Con Amore verwerken wij de volgende gegevens:

 • voor en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer en/of e-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie betrekking hebbend op activiteiten van Con Amore.

Betaalgegevens m.b.t. betaling contributie lidmaatschap en donaties zijn alléén bij de penningmeester bekend en worden verwerkt volgens de eisen van de AVG.

Wij houden ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Door bijvoorbeeld:

 • duidelijk te vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • het verzamelen van persoonsgegevens te beperken tot alleen de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • u uitdrukkelijk toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarvoor  uw toestemming vereist is.
 • uw gegevens niet door te geven aan derde partijen, tenzij het bestuur hiertoe wettelijk verplicht is.
 • uw rechten te respecteren en uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te geven, te corrigeren of te verwijderen.

Film en/of foto's of geluidsopnamen

Wij maken u erop attent dat tijdens activiteiten van Con Amore films en/of foto's of geluidsopnamen kunnen worden gemaakt, Te gebruiken voor publicitaire doeleinden (posters, programmaboekjes, krantenartikelen, de website of facebookpagina van Con Amore etc.) Wie hiertegen bezwaar heeft kan dit aangeven op het informatie/toestemmingsformulier.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Con Amore, via e-mail of bij het ontbreken van e-mail via een schrijven.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018